ДВЛ Дизайн ЕООД

Адрес: ул. Ангел Кънчев 35, 1000 София
Тел/Факс: +359 2 980 45 74
Mоб.: +359 888 584 700
E-Mail: nenchev (at) dvl-design.com
Уеб: www.dvl-design.com

Управител: Върбан Ненчев

При въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочения адрес за контакт.

Вашето съгласие

Този уебсайт се притежава и управлява от ДВЛ Дизайн ЕООД и се предоставя на Ваше разположение с информационна цел. При осъществяване на достъп до него или при използването му, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за ползване.

Отказ от отговорност

ДВЛ ДИЗАЙН НЕ ОСИГУРЯВА ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. ТОЗИ САЙТ, МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ И ПРОДУКТИТЕ В НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ТЕКСТЪТ, ГРАФИКИТЕ И ЛИНКОВЕТЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ ”ТАКИВА, КАКВИТО СА”, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ НИКАКЪВ ХАРАКТЕР, ДИРЕКТНО ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. ДО НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ДВЛ ДИЗАЙН СЕ ОТКАЗВА ОТ ПОЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ДИРЕКТНО ИЗРАЗЕНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТТА И ПРИГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, НЕНАРУШАВАНЕТО НА ПРАВА, ЛИПСАТА НА КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ И ГАРАНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПРОЦЕСА НА ТЪРГУВАНЕ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДВЛ ДИЗАЙН НЕ ТВЪРДИ И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В САЙТА ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСВАЕМИ ИЛИ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ, ЧЕ В САЙТА ИЛИ В СЪРВЪРА, ЧРЕЗ КОЙТО САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НЯМА НАЛИЧИЕ НА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ ЕЛЕМЕНТИ. ДВЛ ДИЗАЙН НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УВЕРЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В ТОЗИ САЙТ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНАТА ПЪЛНОТА, ТОЧНОСТ, КОРЕКТНОСТ, АДЕКВАТНОСТ, ПОЛЕЗНОСТ, СВОЕВРЕМЕННОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ НАЛИЧИЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ. В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ВИЕ (А НЕ ДВЛ ДИЗАЙН) ПОЕМАТЕ ПЪЛНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕРВИЗ, РЕМОНТ ИЛИ КОРЕКЦИИ.

Ограничение на отговорността

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДВЛ ДИЗАЙН НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, ОСОБЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ТИПИЧНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ДОРИ АКО ДВЛ ДИЗАЙН Е БИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА Е ИЗВЪРШЕНО ПРИ ДЕЙСТВИЯ СЪГЛАСНО ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НА БАЗАТА НА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ТЕОРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, УСЛУГИТЕ, ПРОДУКТИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТОЗИ САЙТ. ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ СЕ ПРИЛАГАТ НЕЗАВИСИМО ОТ КАКВОТО И ДА Е НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА КОЕТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОЛЕБАНИЯ, НИЩО ОТ ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩОТО НЕ ОГРАНИЧАВА ОТГОВОРНОСТТА НА ДВЛ ДИЗАЙН ЗА ПЕРСОНАЛНИ ВРЕДИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ДВЛ ДИЗАЙН.

Отговорност за връзки към други сайтове

Този Сайт може да осигурява достъп до други уебсайтове от цял свят. ДВЛ Дизайн не контролира тези сайтове и не носи отговорност за съдържанието им, а Вие осъществявате достъп до тях единствено на свой собствен риск. Също така, ДВЛ Дизайн не дава препоръка или одобрение за никои от продуктите или информацията, предлагани от тези сайтове, до които вие достигате чрез този Сайт.

Юрисдикция

ДВЛ Дизайн контролира и управлява този Сайт от Република Германия. Във всички случаи, вие носите едноличната отговорност за съответствието на всички приложими местни закони. Вие не можете да използвате или да експортирате материалите на Сайта в нарушение на експортните закони и разпоредби на Република Германия. Всеки иск, свързан с уебсайта или използването му от ваша страна ще се ръководи от законите на Република Германия, независимо от неговото противоречие със законовите разпоредби, като вие се съгласявате, че юрисдикцията и съдебният окръг при всички съдебни производства, произтичащи, директно или индиректно, от или във връзка с този Сайт, ще бъдат съдилищата, разположени в Република Германия.

Използване на сайта от Ваша страна

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е предвиден за ваша лична и некомерсиална употреба. Вие не можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти от, трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от Сайта. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия, да изтегляте (прехвърляне и запис на информация от сайта), както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба при условие, че не модифицирате и не изтривате никакви надписи, свързани със запазени права, търговски марки или други права на собственост. Всякаква друга употреба на материали на Сайта, включително, но без ограничения до модифициране, репродуциране, разпространение, преиздаване, визуализиране или излъчване на съдържанието на този Сайт, без предварителното писмено разрешение на ДВЛ Дизайн ЕООД, е забранена.

Всички материали, които Вие изтегляте, включително, но не само софтуер, файлове, графики, данни или всякакво друго съдържание, се притежават от ДВЛ Дизайн. ДВЛ Дизайн запазва пълни и цялостни права на собственост върху софтуера, както и всички асоциирани права върху интелектуалната собственост. Вие нямате право да ре-дистрибутирате или продавате материала, нито да го променяте технически, да го разделяте на съставни части или да го преобразувате в каквато и да е друга форма, използваема от хора.

Защита на лични данни

Информацията, генерирана от уеб сървъра за използването на този сайт (включително Вашия IP адрес) ще бъде временно съхранява в лог файл на уеб сървъра, и след това унищожена. DVL Дизайн няма да използва тази информация за оценка на използването на Уебсайта.

Промени на Уебсайта и на настоящите Условия за ползване

Осигурявайки материалите в този Сайт, ДВЛ Дизайн не поема ангажимента, че те ще останат налични и на Ваше разположение. ДВЛ Дизайн има право да прекрати всички или която и да е част от този Сайт, по всяко време, без да ви уведомява. ДВЛ Дизайн също запазва правото си да променя условията и уведомленията, съгласно които се предоставя този Сайт, като използването на Сайта от Ваша страна след извършването на всякакви такива промени ще се счита, че представлява съгласие от Ваша страна с тези, съответно променени Условия за ползване. Вие се съгласявате да преглеждате редовно тези Условия за ползване, за да проверявате дали те са се променили.

Други разпоредби

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение е незаконна, нищожна или недействителна, останалите разпоредби остават валидни. Това е цялото споразумение между Вас и ДВЛ Дизайн по отношение на всички аспекти на ползването на този Сайт от Ваша страна.